مقدمه ابن خلدون : آغازی که پایان نیافت

امروز سالگرد درگذشت ابن خلدون متفکر و مورخ مشهور تونسی و از برجسته ترین اندیشمندان بلند آوازه مغرب اسلامی است .ابن خلدون بخاطر نوع تحقیقاتش و همچنین دوری جغرافیایی از مشرق اسلامی خیلی در اذهان متفکران ایرانی جایگاهی نداشته و بیشتر در عصر جدید توسط متون جدید غرب و یا ترجمه متون عربی در ایران شناخته شد.

شاهکار بزرگ وی با نام المقدمه ، شهرتی جهانی دارد و به همین خاطر هم او را پدر جامعه شناسی لقب داده اند ۰ البته به نظر می رسد تاریخ و قوانین آن با نام فلسفه تاریخ بیشتر به مذاق ابن خلدون سازگار است.

🔵ابن خلدون علیرغم بزرگی و ابداعات علمی ، اولین کسی است که به برخی توصیه های خودش عمل ننموده و تاریخ نگاری وی بخصوص درباره خلفا ، یکسره همراه با تعصب و جانبداری های بی وجه است.

به هر حال ابن خلدون را باید فهمید و نقد کرد و سپس از او عبور نمود.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید