سید جمال الدین اسدآبادی به خاطر جاه طلبی به لژ فراماسونری رفته است

  • پنجشنبه - 22 اسفند 1392
  • شخصیت سید جمالدین اسد آبادی در تاریخ ایران به عنوان یكی از ستون اصلی استقلال و ایجاد كننده هویت اسلامی در كشورهای شرق به خصوص جهان اسلام شناخته می شود.حضور سید جمال در كانوهای همچون لژ فراماسونری در تاریخ ایران یكی از مباحث جنجالی و ...