مؤلفه های تجدد در ایران‎

مجموعه‌ی حاضر شامل ۱۰ مقاله درباره‌ی مدرنیته و تجدد است با این عناوین: “فلسفه‌ی تجدد و ماهیت تاریخی آن در ایران/ موسی نجفی”، “کارکرد تعلیم و تربیت در گسترش تجدد در ایران/ جمیله علم الهدی”، “تحلیل فلسفی توسعه نیافتگی ایران/ داوود مهدوی زادگان”، “فقر تفکر در جریان تجدد طلبی معاصر/ مظفر نامدار طالشانی”، “بازتاب آرای جامعه شناختی شرق شناسان در آثار ایرانیان/ علیرضا ذاکر اصفهانی”، “تاثیر تجدد و مدرنیته در خودآگاهی تاریخی و ملی در روزگار جهانی شدن/ محمد مددپور”، “ماهیت تجددخواهی انجمن‌های سری و شالوده شکنی سیاسی ـ فرهنگی در عصر قاجار/ موسی حقانی”، “زمینه‌های فکری و ذوقی تجدد پذیری در ایران و عراق عصر قاجار/ فرخ الله طلب”، تجدد در اندیشه‌ی سیاسی سید حسن مدرس/ محمدرضا معتضدیان” و “نظریه‌ی “تجدد اول” و “تجدد ثانی” در اندیشه‌ی امام خمینی (ره)/ مجتبی زارعی”.”

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید