چرا برخی در مورد افغانستان طلبکار نظام هستند ؟

🔴در مورد اوضاع افغانستان و خروج خفت بار امریکا که به منزله پایان و بی فایده بودن لشکر کشی نظامی است کدام تفکر در ایران متضرر گردید و آمال و آرزوهایش بر باد رفت ؟! این از ابعاد سیاسی مسئله و تاثیر اولیه اش در ایران۰ 🔵از نظر مذهبی و قرائت دینی بزرگترین دشمن بنیادگرایان … ادامه