درسی از تاریخ دیپلماسی و توافق انگلیس و فرانسه

🔰درسی از تاریخ دیپلماسی و توافق انگلیس و فرانسه ( به بهانه سیاست های برجامی اروپائیان) ✅قرار داد سایکس -پیکو را دولت های انگلیس و فرانسه درآغاز فوریه ی ۱۹۱۶ تصویب کردند و مفاد آن و حتی وجود آن تا دو سال محرمانه ماند و افشا نشد ؛ در این طرح بر سر خاور میانه … ادامه

برجام و دیپلماسی معاصر در” تراز و عیار” تاریخ سیاسی ایران(موازنه منفی – موازنه مثبت – نیروی سوم)

یکی از موضوعات حساس و اختلاف انگیز در جامعه ما و بخصوص در بین جناح های سیاسی بحث تقابل و رقابت “دیپلماسی مقاومتی ” و “دیپلماسی تعاملی” می باشد۰ در تاریخ تحولات سیاسی ایران در ارتباط با قدرت های فرامنطقه ای سه سیاست مختلف قابل تحقیق است ۰ امروز با نگاهی به آینه تاریخ میخواهیم … ادامه