مدخلی بر تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

مولف پس از بیان این نکته که «شناخت متفکران سیاسی، بدون شناخت زمان و مواضع فکری سیاسی حکومت ها ناممکن است.» با اشاره به دیدگاه سیاستمداران مسلمان، اندیشه های سیاسی در تاریخ اسلام را معرفی نموده است. در ادامه سیر تاریخی و روند به کارگیری واژه ملت در متون سیاسی ایران و اسلام بررسی می … ادامه