مقالات

 • مقاله علمی-پژوهشی فلسفه تکامل بیداری اسلامی و جوهر افول یابنده تمدن غربی، مجله جستارهای سیاسی معاصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ دانلود
 • مقاله علمی-پژوهشی نظریه بیداری اسلامی، قم، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره ۲۸، بهار ۱۳۹۱ دانلود
 • مقاله علمی-پژوهشی جریان شناسی تحریم در تاریخ فقه سیاسی ایران و تاثیر آن بر نهضت بیداری اسلامی، تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره ۱۸، ۱۳۹۰.
 • مقاله علمی-پژوهشی امکان تولید علم جدید اسلامی در حوزه غرب و شرق اسلامی (بر اساس ماهیت فلسفه تاریخ در تطبیق نظریه ابن خلدون با استاد مطهری)، تهران، فصلنامه تماشاگه راز، شماره ۱۲، ۱۳۹۱.
 • مقاله گزیده واژه های تخصصی اندیشه سیاسی و تاریخ تحولات ایران و اسلام، تهران، فصلنامه فرهنگ، ویژه اندیشه سیاسی، شماره ۲۷ و ۲۸، سال ۱۱ دانلود
 • مقاله رساله لؤلؤ الصدف فی التاریخ النجف و تاملی سیاسی در تحلیل یک واقعه تاریخی، تهران، فصلنامه فرهنگ، ویژه اندیشه سیاسی، شماره ۲۷ و ۲۸، سال ۱۱  دانلود
 • مقاله مروری بر تاریخ مشروطه خواهی در اصفهان، تهران، فصلنامه فرهنگ، ویژه تاریخ، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲  دانلود
 • مقاله دو رساله ناشناخته تاریخی از عصر مشروطه تهران، فصلنامه فرهنگ، ویژه تاریخ، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴ دانلود
 • مقاله سیاست اندیشی در دوران اسلامی تاریخ ایران، قم،فصلنامه معارف اسلامی، سال دوم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۴ دانلود
 • مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، زمستان ۱۳۹۱، شماره ۳۱، تاریخ انتشار ۱۳۹۱ دانلود
 • بررسی جریان شناسی تجدد در تاریخ سیاسی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۳ دانلود
 • بازسازی تمدن نوین اسلامى (نگاهى انتقادى به عدم امکان سنجی صحیح آن)، جستارهای سیاسی معاصر سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳   دانلود
 • تحلیل و مقایسه نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی با توجه به نظریه-های جامعه شناسانه انقلاب، مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال اول بهار و تابستان  دانلود
 • مقایسه فلسفه علم تاریخ از دیدگاه ابن خلدون و استاد مطهری، عیار پژوهش در علوم انسانی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸) دانلود
 • ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی، جستارهای سیاسی معاصر سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) دانلود 
 • ادوار تاریخی و فلسفه تمدن اسلامی و نسبت آن با تاریخ تمدن غرب، غرب شناسی بنیادی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) دانلود
 • تفصیل یک اجمال: تحلیلی بر فرایند بسط و توسعه انقلاب اسلامی و نسبت آن با تمدن اسلامی، سوره اندیشه بهمن و اسفند ۱۳۸۹ شماره ۴۸ و ۴۹ دانلود
 • نظریه ‌پردازی مدرن و فلسفه انقلاب اسلامی، فصلنامه آموزه ۱۳۸۴ شماره ۷  دانلود
 • سیاست اندیشی در دوران اسلامی تاریخ ایران، انجمن معارف اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۱ (پیاپی ۵)  دانلود
 • نقد وارزیابی دمکراسی اجتماعی د رنظریه سیاسی میرزای نائینی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۳ شماره ۳۲ دانلود
 • نظریه بیداری اسلامی براساس اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲۸  دانلود
 • موج چهارم بیداری اسلامی، کیهان فرهنگی سال بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ شماره ۳۰۱ دانلود
 • ذات هویت ایرانی، خردنامه همشهری خرداد ۱۳۸۶ شماره ۱۵دانلود
 • مدرس و میراث مشروعه خواهان، شاهد یاران ۱۳۸۶ شماره ۲۵دانلود
 • از توهم عینی تا استغنای ذهنی (درباره محافظه کاری)، خردنامه همشهری آذر ۱۳۸۵ شماره ۹ دانلود
 • محافظه کاری ایرانی، بازتاب اندیشه ۱۳۸۵ شماره ۸۱
 • ساختار شکنی و نظریه پردازی در فلسفه سیاسی، کیهان فرهنگی بهمن و اسفند ۱۳۸۲ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹  دانلود
 • نقدی بر نظریه استنفورد در فلسفه تاریخ و مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی، تاریخ معاصر ۱۳۸۲ شماره ۲۵  دانلود
 • جریان شناسی تجدد و مدرنیسم در ایران، کیهان فرهنگی بهمن و اسفند ۱۳۸۲ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ دانلود
 • آغاز سخن؛ ضرورت «نقد نسبت ‌ها» و تصحیح «صورت‌ سازی» وجود تاریخی ما، فصلنامه آموزه ۱۳۸۱ شماره ۱ دانلود
 • فرآیند سکولاریزاسیون مفهوم «ملت» در ایران،  کتاب نقد ۱۳۸۱ شماره ۲۲
 •  رهیافتی مقایسه ای جریان اندیشه های اصلاح طلب عصر مشروطیت با جامعه امروز ایران، اندیشه حوزه ۱۳۸۰ شماره ۲۸
 • نقد مشهورات در نهضت مشروطیت ایران و مروری بر روند مطبوعات آزادیخواه ضد غرب عتبات عالیات، تاریخ معاصر ۱۳۸۰ شماره ۱۸ دانلود
 •  مقدمات فکری و سیاسی پیدایش دوران پهلویو مسئله دین و دولت و تجدد، تاریخ معاصر ۱۳۷۹ شماره ۱۵ و ۱۶ دانلود
 • اندیشه سیاسی در کتب تاریخ، نامه فرهنگ بهار ۱۳۷۹ شماره ۳۵  دانلود 
 • عقلانیت تاریخی و تاریخ نگاری معاصر ایران و نقد رویکردهای ناصواب، کتاب نقد زمستان ۱۳۷۸ شماره ۱۳ دانلود
 • تعقل سیاسی و اجتماعی در عصر مشروطه، کیهان اندیشه ۱۳۷۰ شماره ۳۸
 • اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله اصفهانی، کیهان اندیشه ۱۳۶۹ شماره ۳۲  دانلود
 • اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانى، حوزه سال ۱۳۶۹ شماره ۴۲
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۱، نور علم مرداد ۱۳۶۶ شماره ۲۲ دانلود
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۲، نور علم دی ۱۳۶۶ شماره ۲۴ دانلود
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۳، نورعلم خرداد ۱۳۶۷ شماره ۲۶ دانلود
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۴، نور علم مرداد ۱۳۶۷ شماره ۲۷ دانلود
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۵، نور علم دی ۱۳۶۷ شماره ۲۹ دانلود
 • مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه ۶، نور علم ۱۳۶۸ شماره ۳۲ دانلود