فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی

  • دوشنبه - 20 فروردین 1397
  • ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اثر پیش رو، تلاش پژوهشی برای بحث در ماهیت فلسفه تاریخ در حوزه تمدن اسلامی است. وقتی از فلسفه تاریخ صحبت به میان می آید، در حوزه تفکر غرب با شاخص های معلوم و اندیشمندان نام آشنایی رو به رو می ...