امام خمینی و بسط انقلاب اسلامی

 

✅مهمترین کار امام خمینی در بسط انقلاب اسلامی این است که توانست بین میراث و گنجینه عظیم سنت شیعی با فرهنگ سیاسی یک نظام اسلامی پسا مدرن نسبت طولی و عرضی ایجاد نماید ۰

🔴امروز هم دشمنان این واقعه تاریخ ساز در دو جبهه فعالیت و تخریب را تدارک می بینند :

🔶اول : قطع ارتباط آن میراث و سنت اصیل مقدس با این پدیده تحول آفرین یعنی انقلاب اسلامی

🔶دوم : تضعیف و شبهه در اصول مسلم این سنت عمیق و سست کردن اعتقادات و باورهای دینی که در حقیقت نقش علت فاعلی و منبع الهام و هویت بخش این حرکت موج خیز است۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید