اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نور الله اصفهانی

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

حاج آقا نورالله اصفهانی، از علمای با نفوذ و سیاستمدار بزرگ اصفهان بودند که نقش بسیار مهم و مؤثّری در وقایع اصفهان و مشروطیت داشتند. مبارزه با نفوذ استعمار و حکام مستبد، همواره قرین نام آن بزرگوار بوده و سرانجام هم در این راه شهد شهادت نوشید.

این کتاب اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نور الله اصفهانی را در ۲۵ فصل مورد بررسی قرار می دهد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید