جنگ صورت مسئله ها مهمتر از پاسخ ها

جنگ صورت مسئله ها مهمتر از پاسخ ها ✅در “جنگ احزاب فرهنگی ” به رهبری غرب علیه شرایط و مقتصات پنجمین دهه انقلاب اسلامی ، باید دقت داشت با یک “فرهنگ برتر ” عمیق متناسب و بر آمده از ادبیات تمدن نوین اسلامی می توان با صورت مسئله خودمان صحنه گردانی ظاهرا فرهنگی ولی باطنا سیاسی جریان سازی ” نفاق مدرن ” را به انفعال وادار نمود۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید