درس دیروز برای سیاست امروز

نگرانی آیت الله میرزا حسن شیرازی از نفوذ روباه مکار انگلیس در نهضت ها

نقل جالبی از شهید سید حسن مدرس و ملاقاتش با رهبر قیام تنباکو در تاریخ است که حاکی از دوراندیشی و عمق نگرانی آیت الله میرزا حسن شیرازی است و نشان می دهد از نیرنگ و سیاست و برنامه ریزیهای فرهنگی استعمار غرب نباید آسوده بود۰ شهید مدرس می گوید :
به دنبال قیام تنباکو وقتی به نجف رفتم و در سر من رای خدمت میرزا که عظمت فوق تصور داشت رسیدم داستان پیروزی واقعه دخانیه را برایش تعریف نمودم آن مرد بزرگ آثار تفکر و نگرانی در چهره اش پیدا شد و دیده اش پر از اشک گردید. علت را پرسیدم فرمود: حالا حکومتهای قاهره فهمیدند قدرت اصلی یک ملت و نقطه تحرک شیعیان کجاست. حالا تصمیم می گیرند این نقطه و این مرکز تقل را نابود کنند
نگرانی من از آینده است.”

منبع : نگاه مدرس به واقعه دخانیه» على مدرسی، در کتاب سده تحریم تنباکو به اهتمام موسی نجفی و رسول جعفریان، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳ ص۷۱

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید