سیاست جریان ساز

موسی نجفی :

“فهم منطق ” و “هدف راهبردی” و “جهت یابی درست” از جمله عواملی است که می تواند در یک حرکت سیاسی “جریان ساز” و یا کار “فرهنگی فاخر” نقش اصلی و محوری داشته باشد ؛ بدون این نگاه و زمینه در نهایت ، حرکت سیاسی ، جریان ساز نشده و کار فرهنگی ، فاخر از کار در نخواهد آمد

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید