عبرت از “راهبرد های سطحی” در تاریخ برای سیاست امروز ایران

هنری کیسینجر دیپلمات و استراتژیست کهنه کار امریکایی در کتاب نظم جهانی در مورد وقوع فاجعه بار جنگ جهانی به نکته ای اشاره میکند که میتواند از جهاتی مهم باشد ؛ او معتقد است که :
تاریخ “کار سطحی” استراتژیکی را دیر یا زود تنبیه می کند ، جنگ جهانی اول در گرفت ، زیرا رهبران کنترل بر تاکتیک هایشان را از دست دادند۰
کتاب نظم جهانی ، ص ۸۴

مطلب مذکور مهم است چرا که هر وقت رهبران در راهبرد کلان دچار تحلیل غلط میشوند ، در نهایت قافیه را باخته و کنترل مدیریت شرایط را از دست میدهند؛ برای مثال می توان از استراتژی سطحی “تعامل با غرب” بدون در نظر گرفتن سایر عوامل قدرت سخن گفت۰ راهبرد کلانی که در سیاست امروز ما به دنبال خود ، برجام را متولد کرد و با گذاردن تقریبا همه تخم مرغها در یک سبد ، دولتمردان و دیپلماتها دست برتر کنترل تاکتیک هایشان را از دست دادند۰
به نظر من از این منظر می توان نوعی آسیب شناسی جدی نسبت به راهبردی غلط در تاریخ ایران بدست داد ؛ راهبردی سطحی که دکتر مصدق نسبت به امریکا انجام داد و قبل از ان هم گروهی از مشروطه خواهان ، مردم را راهی بست نشینی در سفارت انگلیس نمودند۰ نتایج این راهبردهای غلط در تاریخ قرن اخیر نه تنها از دست دادن مدیریت تاکتیک و بخشی از استقلال کشور شد، بلکه دو کودتای استعماری سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲ نتیجه آن بوده است ۰
راستی سیاستمداران ما کی میخواهند از تاریخ درست درس بگیرند، تا بتوانند درست درس پس بدهند!!

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید