مولفه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

نوان و نام پدیدآور مولفه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی‌(ره‌)/ به‌اهتمام موسی نجفی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌)
مشخصات نشر تهران‌: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌، ۱۳۷۹٫
مشخصات ظاهری شش‌، ص ۳۲۸
انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید