نظریه تمدن جدید اسلامی: فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب

«نظریه تمدن جدید اسلامی»، مجموعه مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی های دکتر موسی نجفی حول محور فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده تمدن غرب است.

نویسنده در مقاله ای از این کتاب با اشاره به سیر تاریخی رویارویی جهان اسلام با غرب، به بررسی شرایط فعلی این هماوردی پرداخته است.
در ادامه نویسنده با اشاره نظر اندیشمندانی چون میشل فوکو که انقلاب اسلامی را انقلابی فرامدرن می خوانند؛ می نویسد:««هویت ملی» و یا «هویت اسلامی» که با ندای انقلاب اسلامی، راه و مسیر خود را از نگاه غربی در عالم جدا کرد.
در بخش دیگری از کتاب این استاد علوم سیاسی به مدرنیته و ویژگی های آن در غرب و اثرات آن در سایر کشورها پرداخته است.
وی در مورد انقلاب اسلامی معتقد است:«اما انقلاب اسلامی از رابطه اسلام در حداکثر، مدرنیته در حداقل پیروی کرده و استفاده از وسایل مدرن، در حداقل قرار گرفت. ایدئولوژی مدرن راهکار اسلام نیست. به همین دلیل در تمدن اسلامی ای که اسلام می سازد، شاید وسایل مدرن باشند، اما یک فرمول خاص وجود دارد. این وسایل مدرن، ایدئولوژیک نیستند؛ بلکه متدولوژیک اند. به عبارت دیگر فلسفه مدرن حاکم نیست».
نویسنده در عمق این مباحث، شریعت اسلام را عامل پیشرفت تمدن اسلامی می داند و نقش پیشوایان دین را در فرهنگ سازی و از اجمال به تفصیل رسیدن اسلام می خواند.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید