ویرانه های غزه : پایان تاریخ در غرب – طلوع موعودگرایی مقدس از شرق

ویرانه های غزه : پایان تاریخ در غرب – طلوع موعودگرایی مقدس از شرق ?دکتر موسی نجفی : ✅یکی از اساتید برجسته فلسفه غرب در درس غرب شناسی می گفتند: ? غرب یک سکه دو رو است یک طرف آن دمکراسی خواهی و آزادی طلبی است و یک روی دیگر آن “منفعت طلبی” و ” سود افزایی” است ؛ اما نکته مهم اینجاست در صورت انتخاب بین یکی از این دو ، بدون تردید غرب دومی را بر اولی ترجیح داده و دمکراسی را به پای منافعش قربانی می کند ۰ ? در مسئله کشتار و یا به تعبیر دیگر حمام خون در غزه فلسطین نکته مذکور به وضوح به اثبات می رسد ؛ اما این بار یک متمم هم می توان به اصل گفته شده افزود و آن این است که این بار به علت ماهیت و ابعاد جنایات انجام شده ، غرب حتی منفعت چندانی هم نخواهد داشت چرا که در این وضعیت تقریبا تمامی ارزشهای تمدن غرب و اخلاقیات مبتنی بر آن متزلزل گشته است و در این به اصطلاح “منازعه و یا جنگ تمدنها” ، یا به تعبیر هانتیگتون این “گسل فرهنگی “غرب است که آسیب دیده و برای همین است که گفتیم بزرگترین منفعت غرب که همان نماد سازی و الگو برداری از عظمت و “خود برتری باوری” است به چالش جدی فرو افتاده است و این بار اگر پایانی برای تاریخ بشر باشد این پایان تاریخ غرب است که “موعود گرایی مقدس” را از شرق نوید می دهد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید