دکتر موسی نجفی در افتتاحیه همایش،ملی نفوذ و سلطه

دکتر موسی نجفی در افتتاحیه همایش،ملی نفوذ و سلطه -۱۰ آبان ۱۴۰۲ ✅مهمترین ابزار و هدف سلطه استعمارگران همانا القای این نکته است که بگویند مرکز عالم بوده و انسانهای برتری هستند که باید انسانهای مثلا پست تر و بربر و عقب مانده را از این توحش نجات دهند ؛ لذا گرگ وحشی استعمار در لباس میش برای خودش نوعی حالت نجات دهنده و منجی را القا می نماید و این “خود باور مداری اروپایی” است که نقش و موقعیت استعمارگران کهنه کارتر انگلیسی و فرانسوی و هلندی را به امریکای بعد از جنگ جهانی دوم منتقل کرده است ۰ 🔴انقلاب عظیم اسلامی ایران در ذات خود از بدو تولد تا به امروز در تقابل جدی نظری و عملی و حتی تمدنی با این فکر و نظریه دروغین استعمار ساخته قرار گرفته است ؛ و بدون شک این ساختارشکنی علت العلل مخالفت و دشمنی غرب با این تحول شگرف جهانی در ایران است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید