دکتر موسی نجفی در سالگرد ۱۳ آبان

دکتر موسی نجفی در سالگرد ۱۳ آبان : ✅یکی از مسائل تاسف بار که می تواند حتی پشت پرده های جدی هم داشته باشد به فراموشی سپردن اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران است ؛ صدق این گفتار نه تنها در سطح عموم و توده مردم دیده می شود ، بلکه در سطح نخبگان و دولت مردان هم به عیان قابل مشاهده است ؛ ما تاکنون چند درصد از وزیران و یا نمایندگان و یا مدیران عالی رتبه را سراغ داریم که از خوانش و یا تحلیل اسناد جاسوس خانه امریکا سخن گفته باشند و یا حتی بدانند مجموعه این اسناد چند جلد می شود ؟! 🔴امروز به صراحت باید گفت دانستن کلیات این مجموعه ارزشمند (که ملت ایران بهای سنگینی هم برایش پرداخته است) برای مدیران سطوح میانی به بالا امری واجب و ضروری است ۰ البته این خوانش بایستی کم کم در اذهان جامعه و وجدان ملی ایرانیان جای مناسب خود را باز نماید تا نسل جوان ما از آسیب های پیش رو تا حدودی مصون و محفوظ گردند۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید