مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین, دولت, تجدد)

  • دوشنبه - 9 آبان 1395
  • در اثر حاضر, نویسنده بر آن است ضمن بررسی تحولات سده‌های اخیر ایران, فرایند تکوین هویت ملی نوین ایران را از عصر صفویه تا دوران معاصر تشریح نماید . در بخش نخست کتاب, ((تاریخ تحولات ایران از صفویه تا دوران معاصر)) با این مقولات تبیین ...