اندیشه تحریم و خودباوری: تحلیل متون و اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

نویسنده این اثر با اشاره به واقعه تحریم تنباکو موضوع تحریم را با هویت، عزت و شخصیت ایرانیان مربوط می داند و آن را شاخصی برای خدمت و خیانت در تاریخ ایران به شمار می آورد.

این کتاب به تحلیل و ارایه اسنادی از دوره تاریخی تحریم تنباکو تا بیداری اسلامی می پردازد. نگارنده در بخشی از کتاب آورده است: « فکر تحریم در مقام سلب و اندیشه خود باوری در مقام اثبات و ثبوت نه تنها مقام ممتاز تاریخی درسده اخیر تاریخ سیاسی ایران دارد بلکه به عنوان شاخصی مهم در نهضت بیداری اسلامی نیز قابل پژوهش و مطالعه است.»

نجفی «اندیشه تحریم و خودباوری؛ تحلیل متون اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران» را در شش فصل تدوین کرده است.

«تحلیل تاریخی قیام تحریم تنباکو» عنوان نخستین فصل کتاب است.
فصل دوم به «بررسی مبانی و سیر تکوین اندیشه تحریم » اختصاص دارد. در فصل سوم با عنوان «بررسی مبانی و سیر تکوین اندیشه تحریم » نیم قرن اسناد و فتاوی تاریخی تحریم بررسی شده است.

فصل های بعدی کتاب به «اندیشه تحریم با خودکفایی و موازنه منفی»، «تحریم و نقش آن در جنبش مشروطه» و نیز «تأثیر در نهضت های اسلامی تاریخ معاصر» پرداخته اند.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید