تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مولفه های دین، تجدد و مدنیت در تاسیس دولت – ملت در گستره هویت ملی ایران

مولف : موسی فقیه حقانی | موسی نجفی

ناشر کتاب : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

کتاب حاضر در برگیرنده ‏مباحثی در زمینه تاریخ تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اخیر از عصر صفویه تا عهد انقلاب اسلامی‏ می‏ باشد.
مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور (سنوات مهم تاریخی) و وقایعی که به نظر می‏ رسیده، نقطه‏ عطف اساسی بوده و به عنوان کلیدی برای یک برهه زمانی تلقی می ‏شده، تقسیم و فصل بندی شده است.

در این ‏فصول مطالب بیشتر از حوزه (تاریخ نقلی) به سطح (تاریخ تحلیلی) منتقل گشته و در این قالب با نوعی مباحث اندیشه سیاسی و اجتماعی امتزاج یافته است.

در این اثر سعی شده است موضوعاتی کلیدی و اساسی و بنیادین مثل (هویت ملی)، (مبانی ملیت ایرانیان)، (سیردولت – ملت در ایران)، استعمار غرب، نظام‏ های حکومتی و ماهیت آنها، اصلاح گران و اندیشه ‏هایشان و نهضت‏ ها وجنبش ‏های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتلا و انحطاط ها در لابه لای سطور تاریخ جست و جو و برجسته شود.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید