تاملی بر یک متن مفید و بحث برانگیز

تاملی بر یک متن مفید و بحث برانگیز ✅یکی از متفکران فلسفه سیاسی در مورد رابطه “وطن ” با “نظام سیاسی” به نکته و نظر جالبی اشاره می کند و با ذکر یک مثال می نویسد : ♦️یک مادر فرزند خود را بدین دلیل دوست دارد که فرزند اوست ، او چیزی را که به او تعلق دارد دوست دارد، اما او خوبی را هم دوست دارد۰ عشق بشری تماما تابع این قانون است که عشق هم به متعلقات خود باشد و هم به خوبی ۰ رابطه میان متعلقات خود و خوبی تجلی سیاسی خود را در رابطه میان وطن اجدادی و نظام می یابد ؛ وطن اجدادی یا ملت “ماده” است و نظام “صورت” ۰ فیلسوفان کلاسیک معتقد بودند که صورت در مقام و مرتبه از ماده بالاتر است ۰ این دیدگاه را می توان “آرمانگرایی” خواند ؛ این یعنی بهترین نظام از مقام بالاتری برخوردار است تا وطن اجدادی۰♦️ ?لئو اشتراوس ، فلسفه سیاسی چیست ؟ ، ص ۴۱?

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید