برای تحقق تمدن باید همه اجزای تمدنی هماهنگ و همسو عمل کنند

متن پیش رو سرمقاله ویژه نامه تخصصی همایش ملی اقتصاد مقاومتی، پیوند فرهنگ، سیاست واقتصاد، بنام «اندیشه خودباوری» و به قلم رئیس و دبیرعلمی این همایش، موسی نجفی و موسی حقانی است که در ادامه از نظرتان می گذرد. «اقتصاد مقاومتی»، از اصطلاحات جدید در فضای سیاسی، اقتصادی و علمی کشور است که پس از … ادامه