ایران و مسئله سقوط آندلس/ آندلس؛ نشانه شکوه تمدن اسلامی بود

  • شنبه - 16 تیر 1397
  • شهید مطهری ایرانیان را در سقوط اندلس دخیل می دانست ومعتقد بود که ایرانی ها در سقوط اندلس سهیم بودند، در صورت امکان  این مورد را توضیح داده و بفرمایید که به حکم سنت الهی آیا امروز ما شامل تکرار این وضعیت برای خودمان هستم؟ جواب: مطلبی که ...