بصیرت تاریخی پیرامون دست نامرئی خارجی

🔰بصیرت تاریخی پیرامون دست نامرئی خارجی 🔷دکتر موسی نجفی : ✅شکستن اصالت یک انقلاب مردمی و شبهه در آرمان های متعالی آن در تاریخ ایران تجربه دردناک و تلخی دارد ۰ در انقلاب مشروطه ابتدا جریان افراطی فرقه دمکرات ( شبیه اصلاح طلبان تندروی دهه های اخیر ) با نوعی شعار سوسیال دمکراسی به جان شعائر مشروطه افتادند و بسیاری از رهبران و علما و آزادیخواهان ضد اجنبی مشروطه را یا ترور فیزیکی و یا ترور شخصیتی نمودند و مطبوعات قارچ گونه آن زمان هم بر این هرج و مرج و افراط گری دامن زدنند ۰ سفارت توطئه گر و مکار انگلستان هم ابتدا بر این موج ناامنی و هرج و مرج دامن زده و اکثر افراد موثر ضد انگلیسی را از اعتبار و تحرک اجتماعی و سیاسی انداخته و در موج دلزدگی و یا بی تفاوتی مردم از شعائر مشروطه ، بعد از پاک سازی و تصفیه همان جوانان تند رو و ساده دل دمکرات ، مهره اصلی را رونمایی نمودند ۰ 🔴ماجرای قزاق بی سوادی که انگلیس به تخت پادشاهی ایران نشاند از مسیر بی بصیرتی جوانان پرشور و ساده دلی گذشت که خیلی دیر فهمیدند سیاست انگلیس و اجنبی علیه یک نهضت اصیل و مردمی دارای پیچیدگی ها و نکاتی است که بسیاری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی را به مهره های پنهان سفارتخانه اجنبی تبدیل می نماید 🔵اما از شگفتی های تاریخ ایران این نکته است که وقتی از شاه پهلوی یا همان دیکتاتور واقعی رونمایی گردید از همان فریادهای آزادیخواهانه افراطیون مشروطه صدایی شنیده نشد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید