بصیرت تاریخی پیرامون دست نامرئی خارجی

?بصیرت تاریخی پیرامون دست نامرئی خارجی ?دکتر موسی نجفی : ✅شکستن اصالت یک انقلاب مردمی و شبهه در آرمان های متعالی آن در تاریخ ایران تجربه دردناک و تلخی دارد ۰ در انقلاب مشروطه ابتدا جریان افراطی فرقه دمکرات ( شبیه اصلاح طلبان تندروی دهه های اخیر ) با نوعی شعار سوسیال دمکراسی به جان شعائر مشروطه افتادند و بسیاری از رهبران و علما و آزادیخواهان ضد اجنبی مشروطه را یا ترور فیزیکی و یا ترور شخصیتی نمودند و مطبوعات قارچ گونه آن زمان هم بر این هرج و مرج و افراط گری دامن زدنند ۰ سفارت توطئه گر و مکار انگلستان هم ابتدا بر این موج ناامنی و هرج و مرج دامن زده و اکثر افراد موثر ضد انگلیسی را از اعتبار و تحرک اجتماعی و سیاسی انداخته و در موج دلزدگی و یا بی تفاوتی مردم از شعائر مشروطه ، بعد از پاک سازی و تصفیه همان جوانان تند رو و ساده دل دمکرات ، مهره اصلی را رونمایی نمودند ۰ ?ماجرای قزاق بی سوادی که انگلیس به تخت پادشاهی ایران نشاند از مسیر بی بصیرتی جوانان پرشور و ساده دلی گذشت که خیلی دیر فهمیدند سیاست انگلیس و اجنبی علیه یک نهضت اصیل و مردمی دارای پیچیدگی ها و نکاتی است که بسیاری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی را به مهره های پنهان سفارتخانه اجنبی تبدیل می نماید ?اما از شگفتی های تاریخ ایران این نکته است که وقتی از شاه پهلوی یا همان دیکتاتور واقعی رونمایی گردید از همان فریادهای آزادیخواهانه افراطیون مشروطه صدایی شنیده نشد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید