بیائیم با هم به این پرسش فکر کنیم:

بیائیم با هم به این پرسش فکر کنیم :

آیا استعمار یک حقیقت به هم پیوسته است یا گسستگی در تاریخ استعمار به چشم می خورد؟
پاسخ به پرسش مذکور مسئله جدیدی را مطرح می کند :
پدیده های استعماری چگونه به هم می رسند؟

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید