تفاوت استعمار جدید ذهنی به رهبری آمریکا با استعمارگران قبلی

موسی نجفی:
✅تفاوت استعمار جدید ذهنی به رهبری آمریکا با استعمارگران قبلی این است که آنها نظرشان این است که سایر ملل و مردم غیر غربی باید مثل ما باشند و مثل ما هم فکر کنند؛ هر چند که معتقدند ، هیج گاه به سطح و رده ما نخواهید رسید !

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید