جلسه تخصصی استعمار شناسی ایرانی

?جلسه تخصصی استعمار شناسی ایرانی ۴ اسفند ۱۴۰۱ – سالن حکمت – پژوهشگاه علوم انسانی ✅دکتر موسی نجفی : ?یک مسئله و پرسش مهم در ارتباط با متونی که غربی ها علیه تاریخ استعماری گذشته شان چاپ می کنند این است که اینها چگونه حاضر به نشر این تاریخ سیاه و زشت هستند ؟ ?شاید یک جواب این باشد که می خواهند بگویند ما دیگر در آن شرایط تاریخی نسبت به سایر ملل نیستیم و “مرحله تاریخی جدیدی” را شروع نموده ایم ؛ مثل دزدی که هیچگاه اموال مسروقه را مسترد نمی کند ولی می خواهد القا نماید که آدم دیگری شده است و خودش هم آن دزد قبلی را قبول ندارد!! ?دلیل دیگرش می تواند این باشد که بگویند جامعه متکثر و آزاد اندیشی دارند و بخشی از جامعه بخش دیگر را نقد و نفی می نماید ۰ ?دلیل دیگر ممکن است القا این نکته باشد که در حالی که یک قدم عقب نشینی می کنند ولی می خواهند با اعتراف به یک امر مسلم و حتمی واقع شده ، مطلب مهم تری را اثبات کنند که در این مرحله فعلی از تاریخ برایشان از آن سیاه نمایی و یا واقعیات سیاه گذشته مهمتر باشد ۰ مثلا با اعتراف به تاریخ بد گذشته ، از انصاف و عقلانیت و عدالت پروری و مساوات و حقوق بشر داشتن امروزشان سخن بگویند و در چنین حالتی “برتری فرهنگی مجدد” خود را به رخ بکشند ۰ ?شاید هم با تصرف در اجزای تاریخ گذشته خودشان کاری شبیه به مطالعات شرق شناسان انجام داده و “صورت جدید ” و دلخواهی با تصرف در ماده تاریخی گذشته بدهند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید