درس تاریخی دیروز برای سیاست امروز

دکتر موسی نجفی:

درس تاریخی دیروز برای سیاست امروز

مهمترین صورت مسئله امروز ما تقابل استقلال و خودباوری با استعمار و وابستگی است۰ تغییر این مسئله کلان ملی به صورت مسئله تقابل آزادی و استبداد فرار از نکته ای است که صد سال قبل جنبش مشروطیت ایران را به انحراف کشاند ۰

اتفاقا استبداد واقعی که همان رضاخان پهلوی بود ، ریشه در همان دیگ پلوی سفارت انگلیس داشته است که عده ای توهم می خواندند

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید