درک وضعیت تاریخی ملت های ایران و فرانسه نسبت به انقلاب اسلامی و انقلاب فرانسه

از نکات مهم در مورد انقلاب فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و سپس قرن ۱۹ این مسئله است که انقلاب فرانسه شعارهایی جهانی داشت ، ولی کانون آن کشور فرانسه بود ؛ حال این انقلاب در سطح ملی می بایست منافع ملت فرانسه را تامین کند و یا به اصول فراملی خودش بیندیشد ؟ و اصولا فرانسویها با چنین پرسشی چگونه مواجه شدند؟
اینکه کدامیک از این دو دیدگاه اولویت داشته است موضوع مهمی است که میتواند به نحوی صورت مسئله امروز ما هم باشد ۰ فرانسه با انقلاب فراملی خود توانست از افق جغرافیایی یک کشور و حتی یک قاره فراتر برود و برای شعارهای انقلاب خودش رسالتی جهانی قائل گردد۰ و البته کشور فرانسه نیز در اثر پیوند با این انقلاب در شمار قدرتهای درجه اول اروپایی قرار گرفت۰
🔴این صورت مسئله میتواند در مورد ماهیت انقلاب اسلامی و ایران به عنوان یک کشور، دوباره محل تامل و تفکر قرار گیرد ؛ نام ایران بدون انقلاب اسلامی در چارچوب یک ملت مثل سایر ملل آسیایی و با انقلاب اسلامی به صورت فراملی و فراقاره ای، مطرح میگردد۰ به راستی یک ایران دوست واقعی عظمت نام ایران را در کدام یک از این دو سطح و نگرش بهتر میتواند جستجو نماید ؟
تاریخ انقلاب های بزرگ متضمن این نکته است که اگر مردم کشور میزبان و یا کانون یک انقلاب بزرگ پایداری نموده و این طفل تازه متولد شده را به درستی در دامان خود رشد دهند ، هم کشورشان رشد نموده و هم آن انقلاب بزرگ در همه جهان با نام آن ملت گره می خورد و این مطلب خودش بزرگترین اعتبار بین المللی است ۰
این راه پر افتخار و این موقعیت تاریخی که همیشه در دسترس یک ملت نیست ، چند آسیب و دشمن بزرگ دارد که به سه مورد آن اشاره می کنیم :
اول : گرگهایی که در خارج از کشور منتظر طعمه هستند و از اینکه انقلاب اسلامی از زیاده خواهی های آنان جلوگیری کرده ، عصبانی و ناراحتند ۰
دوم : مردم ساده دلی که عینک نزدیک بینی به چشم زده و از تشخیص گوهری که خداوند در دامانشان گذارده ، عاجزند و صد البته افق های متعالی دورتر را هم نمی توانند ببینند۰
سوم : برخی مدیرانی که از موج انقلاب بالا آمده اند اما بی تدبیری و بی کفایتی خود را از کیسه انقلاب و ارزشهای آن هزینه کرده و می کنند و یا اینکه همیشه عقب تر از انقلابی هستند که مدعی مدیریت و اجرای ارزشهای آن هستند۰
در خاتمه بایستی گفت همانطور که اسلام متعلق به اعراب نبوده و نیست ، انقلاب اسلامی هم در انحصار ایرانیان نمی باشد ؛ اما از آنجایی که این امر فراملی یعنی انقلاب اسلامی در عصر جدید ، به نوعی با فطرت بشر گره خورده ، لذا مرزهای جغرافیایی و ملی گرایی را پشت،سر گذاشته و به امری بین المللی و جهانی مبدل گردیده است؛ اما در این فرایند الیته اولین برکات و اعتبار و نعمت و دستآورد نثار کشور میزبان می شود و بدین وسیله به طور مرموزی از این میهمان نوازی اولیه تشکر می نماید ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید