دوره روایت ایران

✅دکتر موسی نجفی: برای “فهم تاریخ ” ایران باید ابتدا متن تاریخ و تحولات را به درستی خواند و رویدادهای اصلی و مهم را که نامش “واقعه” هست از رویداهای فرعی تر که نامش “حادثه” است جدا نمود ۰ در این مسیر بایستی “تاریخ اندیشه” را هم در متن تحولات جستجو و از متن تحولات بیرون کشید و سپس بازنمایی کرده و دوباره مرور نمود۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید