ذهنیت تاریخی استعمار خارجی از گربه خوابیده در نقشه ایران

ذهنیت تاریخی استعمار خارجی از گربه خوابیده در نقشه ایران

✅دکتر موسی نجفی گفته میشود ؛کشیشی انگلیسی که مدتی در ایران به تبلیغ دین مسیحی پرداخته بود٬ بعد از مراجعت به لندن در سال ۱۹۰۲ کتابی کوچک درباره ایران منتشر کرد و تو کتابش نقشه ساده ای آورده که ایران را به صورت گربه ای که روی بالشی نشسته. گربه‌ای که پشت به افغان و هند کرده و سرش به طرف روسیه است. بالش مذکور مانع از آن است که پنجه های گربه در آب خلیج فارس تر شود. ????آنچه در این تصویر جالب به نظر می رسد ، بالشی است که زیر پای گربه را نشان می دهد تا خوب استراحت کند و البته با خواب گربه بشود مملکت را در موازنه مخرب قدرت های خارجی غارت نمود. البته انقلاب اسلامی ظرفیت و استعداد شیر شدن را دوباره به گربه خوابیده در نقشه ایران بازگردانید . “ما می توانیم ” همان یک جهان فرصت و جهش شیر شدن گربه است و “ما نمی توانیم ” موش تصور کردن گربه است !

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید