رمز تحقق حداکثری یک آرمان

✅دکتر موسی نجفی : یکی از علل موفقیت بیشتر تحقق عملی اندیشه سیاسی امام خمینی نسبت به زعمای بزرگ دوران مشروطیت این است که امام راحل با اصول و شاخص های نظری غرب وارد دنیای سیاست و سایر مدعیان حکومت نگردید ؛ از این روی در موقع “انقلاب و براندازی” شاه از قواعد و افق و روشهای انقلاب مارکسیستی استفاده ننمود ۰  در مرحله تثبیت “نظام” جمهوری اسلامی هم از اصول و ارزشهای لیبرالیسم فاصله متعادل و منطقی را جهت حفظ استقلال آرمانهایش رعایت نمود ۰واضح است که در عصر حاضر ضرورت این فاصله گذاری و استغنا و هویت یابی برای مرحله” تمدن سازی” بیشتر احساس می گردد ؛ چرا که لازمه بسط و تفضیل یک نظریه ، استقلال در مسیر است۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید