سلسله نشست‌های تأملات تمدنی

سلسله نشست‌های تأملات تمدنی ۱️⃣ نشست ششم: ✅نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن‌گذشته اسلامی ?دکتر موسی نجفی : ?نگرش و فهم و دریافت تمدنی نه امری نمایشی و صوری بلکه مطلبی ضروری و واجب است ؛ چرا که فهم تمدنی نوعی نگرش جامع و ذوابعاد است و فرهنگ و اقتصاد و سیاست و تاریخ و ۰۰۰۰ را توامان در بر می گیرد ۰ ?توجه به تمدن گذشته اسلامی از زاویه تمدن نوین اسلامی یعنی غلبه بر گسستگی تاریخی و نفی و نقد نظریات شرق شناسانه که قائل به تجدید حیات تمدن اسلامی،نمی باشند ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید