شرق شناسی یک علم محض نیست

دکتر موسی نجفی : ✅شرق شناسی یک علم محض نیست ،هر چند فقط هم تابع سیاست استعمار نباید تلقی شود ؛ بلکه جریانی است که از تجدد سرچشمه گرفته و به بسط آن کمک نموده و کار اصلی اش هم این بوده و هست که مفهومی از شرق را در برابر غرب بپروراند که مقدمه چهانی شدن امر عالم جدید و متجدد باشد۰ این مفهوم سازی مبهم و تاریک از شرق بایستی جایگزین مفهوم فبلی شده و کل جهان قدیم را بر اساس مطلق بودن تاریخ جدید غربی تفسیر نماید ۰ در نهایت این امر شرقی که سایه غرب است نمایان می شود۰ ????این پنجره و چشم جدید نگاه اروپایی به شرق نه تنها معرفی تحقیر آمیز و غیر واقعی نسبت غرب به شرق است بلکه به تدریج به باور کهتری و پریشانی و بی هویتی خود مردم شرق در تفسیر وجود تاریخی خودشان هم ختم گردیده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید