ظرفیت های ایران و انقلاب اسلامی در عصر حاضر

با توجه به تاریخ باستانی متمدانه ایران به نظر می رسد می توان برای رسیدن به ظرفیت های ایران و البته انقلاب اسلامی در عصر حاضر به سه سطح و نگرش پرداخت :
ایران جغرافیایی
ایران سیاسی
ایران فرهنگی
با توجه به اسناد و مدارک تاریخی زیادی که در دست است و بخشی از آنها هم در موزه ایران باستان نگهداری می گردد “ایران فرهنگی ” می تواند ملت های زیادی را در بر بگیرد و نفوذ قابل توجهی برای ما در این مناطق داشته باشد.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید