غرب سرمایه داری

موسی نجفی : ✅در نقد تمدن غرب گاهی برخی اشکال کرده و تعبیر “غرب سرمایه داری” داشته و نسبت به آن شبهه و انتقاد می نمایند؛ ظاهرا دقیق تر و جامع تر این است به جای نقد خود سرمایه که می تواند توعی نعمت و امکان و ارزش محسوب گردد بهتر است “انحصار سرمایه ” و از طریق آن استفاده نابرابر از امکانات جامعه از سوی عده ای قلیل مورد نقد واقع گردد؛ لذا اقتصاد آزاد به معنای واقعی( عمومی و غیر انحصاری) امری است که در تمدن اسلامی می تواند به عنوان شاخص و الگویی رقیب برای لیبرال دمکراسی مطرح گردد و حتی اقتصاد آزاد در تمدن غربی را مورد چالش و نقد قرار دهد. این توجه و دقت و حساسیت ما را به یک نکته مهمتر رهنمون می نماید و آن این است که در نقد اجزای یک تمدن بزرگ و فراگیر ( هر چند در حال افول مثل تمدن غرب ) باید از مفاهیم ارزشی و اصیل یک تمدن دیگر مثل تمدن نوین اسلامی به صورت ادبیات فاخر و بدون التقاط با مکاتب رقیب (مثل سوسیالیسم) استفاده و استناد گردد ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید