عبرت دیروز برای بصیرت امروز

????عبرت دیروز برای بصیرت امروز ✅تقی از توپ خالی شما نمی ترسد (از توپ خالی ناصرالدین شاهی تا توپ خالی اسراییلی – امریکایی ) ????به مناسبت جنگ روانی اسراییل برای جبران ابعاد شکست از ایران ????روزی ناصرالدین شاه به خاطر یک مسئله ای مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی را به تهران احضار کرد، اما ایشان نمی پذیرفتند اما با اصرار علمای تهران و با احترام و استقبال مردم به تهران آمده و در ساعت مقرره در شمس العماره برای ملاقات شاه رفت، ولی او که از این ملاقات ناراضی بود، یکی از علمای اصفهان را با خودش به عمارت شمس العماره برده و در آن جا تا آمدن شاه مشغول مباحثه شدند! شاه وارد شد، ولی آن دو نفر گرم مباحثه بودند و کمترین توجهی نداشتند! با این که معتمد الدوله پیش دوید و ورود اعلیحضرت قدر قدرت را اطلاع داد، باز تعمداً آقا نجفی به روی خودش نیاورد تا شاه به آنها نزدیک شد. ناگهان آقا نجفی سر بلند کرد و با لهجه اصفهانی گفت: « شاه شومائید؟ » شاه از این عمل که توهین عمدی نسبت به او بود سخت برآشفته شد بدون اعتنا و تکلم با آقا نجفی، برگشت و از تالار قصر خارج شد و در حالی که با کلمات زننده و تند خود تهدید می کرد بیرون رفت. غضب شاه، اتابک و رجال درباری را سخت به وحشت انداخت و مضطرب گردید. آقا نجفی هم برخاست و عصازنان راه خود ر ا گرفت که برود. اتابک با رنگ پریده متوحشانه پیش دوید و گفت: آقا چرا این طور فرمودید؟ امروز اختیار جان و مال تمام مملکت در اختیار اعلیحضرت است. این عمل اگر برای شما فرضاً خطر نداشته باشد برای ما بسیار خطرناک است. آقا نجفی که به در خروجی قصر نزدیک می شد و این کلمات تهدید آمیز وزیر اعظم را می شنید، ناگهان چشمش به توپی که در آنجا کار گذاشته بودند افتاد. بدون توجه به تهدیدات صدر اعظم، کلام او را قطع کرد و با لحن تمسخرآمیز گفت: آقای صدر اعظم باشی! این درازه چی است؟! صدر اعظم : این توپ است. آقا نجفی : توپ چی است؟ از همان توپ هایی که بچه ها بازی می کنند؟ صدر اعظم : نخیر. این توپی است که در آن باروت می ریزند و آتش میزنند. آقا نجفی : باروت چی است؟ در قرآن فقط هاروت و ماروت است، باروت چیست؟ صدر اعظم : باروت دانه های سیاهی است که وقتی آتش به آن برسد منفجر می شود. آقا نجفی : وقتی توپ آتش گرفت چطور می شود؟ صدر اعظم : اگر به هر کس گلوله اش برسد، قطعه قطعه خواهد شد. آقا نجفی پیش رفته و جلو توپ ایستاده و می گوید: آقا صدر اعظم بفرمائید به این توپ در برود و مرا قطعه قطعه کند. اتابک اعظم : این توپ خالی است و حالا در نمی رود! آقا نجفی نگاه تمسخر آمیزی به اتابک انداخته و در جواب تهدیدهای او می گوید: به شاه بگویید که: ” تقی از این توپ خالی شاه نمی ترسد!!” ????برگرفته از کتاب حکم نافذ آقانجفی ، تهران ، انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، ۱۳۹۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید