عدم تحلیل و فهم درست جامعه از خود

✅جامعه ای که از شرایط و وضعیت خودش تحلیل و فهم درستی نداشته باشد در نهایت بایستی با تحلیل ها و شاخص های دیگران به رصد خودش بپردازد !

🔴حل این مسئله در سه نظریات با سطح کوتاه و متوسط و عمیق می تواند انجام پذیرد۰

در این زمینه بایستی بدانیم در گذشته در کدام نقطه بودیم ، امروز در چه جایگاهی هستیم و در آینده به کجا می خواهیم برویم ؟

🔵شاید توجه به این نکته بوده که استاد مطهری معتقد است که یکی از آفات بزرگ نهضت های اسلامی نداشتن طرح و برنامه برای آینده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید