مقدمه برای مجموعه تخصصی استعمار شناسی در ایران

????این کتاب در ۸۰۸ صفحه و توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است . این کتاب نوعی مقدمه برای مجموعه تخصصی استعمار شناسی در ایران محسوب می گردد و مدخل شناخت سی اثر برتر در زمینه موضوعات استعمارشناسی می باشد. ???? مجموع این آثار می تواند نگاهی جامع و بین رشته ای و تخصصی در سطح عالی دانشگاهی و پژوهشی برای فهم ماهیت و ادوار و نتایج پدیده استعمار به خواننده ارزانی دارد ۰ فهم این منطق البته ما را به سایر مباحث کلیدی و مهم جامعه رهنمون خواهد کرد .

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید