ملی گرایی و نگاه به ایران باستان با شعارهای سیاسی

هفته اول آبان بحث های ملی گرایی و نگاه به ایران باستان با شعارهای سیاسی همراه شده و در فضای رسانه و مجازی بازتاب می یابد ۰ مناسب است در ارتباط با نسبت اسلام و ایران به یک نمونه تاریخی از رفتار ایرانیان در گذشته اشاره کنیم ۰
بازتاب اندیشه سیاسی نهضت شعوبیه و ماجرای ملی گرایی ایرانی در عهد اسلامی :

شاخص تاریخی مهم اعتدال و عدالت خواهی و معنویت گرایی روح ملی ایرانیان در افق اسلامی و آسیب شناسی تفاخر قومی به موازات آن

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید