نقد علمی یکی از مخاطبین محترم

نقد علمی یکی از مخاطبین محترم

سلام
در پیام آخر به جای هشت‌هزار سال
اشتباها هشتصد هزار سال درج شده

نجفی:
جواب :

با تشکر از نکته سنجی شما ، ولی مطلب هشتصد هزار سال صحیح است این سنگ با برش هایی که بر روی آن خورده شده قدیمی ترین شیء تاریخی در موزه ایران باستان است ؛ اما همان طور که نوشتم آیا این انسانهای اولیه نسبت به انسانهای هوشمند ( فاصله بین ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار سال ) و انسان جدید ( از ۱۰ هزار سال به این طرف ) چه نسبت و ارتباطی داشته اند بحث دیگری است ۰ آنچه در این اثر قدیمی در ایران مشهود است نوعی فهم ابزار سازی ابتدایی انسان اولیه ساکن ایران است و همین ابزار سازی و شعور ابتدایی است که آنها را از حیوانات متمایز می نموده است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید