همایش انقلاب اسلامی و تحول علوم اسلامی و انسانی

همایش انقلاب اسلامی و تحول علوم اسلامی و انسانی – مشهد مقدس – دانشگاه علوم اسلامی رضوی – اسفند ۱۴۰۱ ✅ سخنرانی دکتر موسی نجفی با عنوان : انقلاب اسلامی و ایده تحول فلسفه تاریخ شیعی ?مقایسه دو متفکر فلسفه تاریخی یکی در حوزه تمدنی مغرب اسلامی ( ابن خلدون) و دیگری در حوزه تمدن مشرق اسلامی ( استاد مطهری) نشان می دهد دو نظریه انحطاط با تکامل می تواند نوعی تاریخ تحقق یافته و دیگری تاریخی تحقق نیافته و در حال وقوع را مورد تفسیر و بررسی قرار دهند ۰ کتاب من با عنوان فلسفه تحول تاریخ موضوعش بررسی مقایسه ای این ماجرای فکری در دو حوزه تمدنی اسلامی می باشد و با فهم قواعد این فلسفه الهی تاریخ می توان از ماهیت انقلاب اسلامی معاصر بهتر وقوف حاصل نمود ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید