اظهار نظر علمی یکی از محققین محترم در مورد مسئله نسبت انسان اولیه و انسان جدید

اظهار نظر علمی یکی از محققین محترم در مورد مسئله نسبت انسان اولیه و انسان جدید

سلام علیکم.
انسان اولیه نسبت تمهیدی برای انسان هوشمند داشتند و انسان هوشمند نسبت تربیت پذیری از حضرت آدم علیه السلام داشتند که بنا به برآوردم در «کتاب آفرینش» ایشان حدود ۱۰~۹ هزار سال پیش آفریده و تعلیم داده شدند و مسجود ملائکه قرار گرفتند و سپس مبتلا به هبوط و بعد هم خلیفه و نبی شدند. سبقت گونه یا گونه های ابتدایی بشر تا حدود ۲ میلیون و ششصد هزار سال پیش برآورد شده است که چند سال پیش به ۳/۳ میلیون رسید. انسان مورد اشاره شما احتمالأ همان نسناس هستند که توانایی شناختی کمی داشتند و دارای اراده و اختیار بودند که به إفساد در زمین و سفک دماء مورد اشاره ملائکه میپرداختند و به امر خدا منقرض شدند. دانشمندان دوران پارینه سنگی را به سه قسمت تقسیم میکنند: پیشین (زیرین) تا ۳۰۰ هزار سال پیش، میانین ۳۰۰هزار تا ۴۰ هزار سال پیش و پسین از ۴۰ هزار سال پیش. در این دوران از سنگ استفاده و شاید در آن تغییراتی ایجاد میشد، ولی به معنای دقیق ابزارسازی در دوره نوسنگی انجام شد که به دو دوره نوسنگی شامل دو دوره نوسنگی بدون سفال آ (حدود ۱۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰) و بدون سفال ب (۱۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰ سال پیش) و نوسنگی باسفال (حدود ۸۵۰۰ یا ۸هزار تا ۶۵۰۰ سال پیش تقسیم میشود و نوسنگی با فلز (قسمت مشترک عصر نوسنگی و عصر فلز) در حدود ۶۵۰۰ سال پیش زمان حضرت نوح علیه السلام بود. پاره سنگهای ماقبل نوسنگی ابزار محسوب نمیشوند گرچه تغییر شکل یافته باشند. در عصر نوسنگی از سنگ، سرنیزه و ظرف و… ساخته میشد. به استدلال بنده، قابیل در دوره نوسنگی هابیل علیه السلام را ترور کرد (مثلا با نیزه). قدیمیترین سایت باستان شناختی نوسنگی بدون سفال شناخته شده در محل شهر اریحای باستانی (فلسطین اشغالی) قرار دارد که بنی اسرائیل گفتند: انّ فیها قومأ جبارین.(۲۶ مائده).
به نظر بنده نسل انسان چهل هزار سال پیش در زمان حضرت آدم علیه السلام وجود داشت و عده ای از آنها با بنی آدم ازدواج و توالد و تناسل نمودند و فرهنگ آنها غیروحیانی بود که منطق قابیل همان است. آدم علیه السلام در زمین از حدود ده هزار سال پیش، انقلاب شناختی ایجاد کرد(واللّه یعلم).

مصطفی امه طلب

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید