انتظار آزادیخواهی از برندازان خارج‌نشین؟!

کسانی که ادعای آزادیخواهی و تحمل مخالف را از براندازان خارج نشینان باور می کنند ، خوب است صفحاتی از تاریخ مشروطیت ایران را با دقت بخوانند ۰ گام اول اعدام شیخ فضل الله نوری با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخانی و اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰حلقه های بعدی سیاست استقلال شکن این طایفه حقیز است

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید