انگلوفیل به چه کسی می گویند؟

انگلوفیل به چه کسی می گویند؟

اصطلاحات_سیاسی

به سیاست طرفداری از انگلستان و نیز به افرادی که از این سیاست پیروی می کردند ، اطلاق می شد . از زمره این اشخاص در بین صدراعظمهای دوران قاجاریه ، می توان میرزا آقا خان نوری ، وثوق الدوله ، و سید ضیاء الدین طباطبایی و در میان وابستگان به لژهای فراماسونری افرادی چون ابوالحسن خان ایلچی و میرزا عسگرخان ارومی را نام بُرد . از نظر ملاکهای دینی و ملی ، طرفداران این سیاست را باید خائن به ایران و خدمتگذار اجانب دانست .

روسوفیل کیست؟

سیاست تمایل به روسها است در مسائل داخلی و خارجی . این سیاست در ایران ، دو دوره خیانت بار دارد : یکی دوران تزارها و حکومت تزاری ؛ دوم دوران حکومت کمونیستی شوروی و سیاست بازان و احزاب دست نشانده چپگرای ملحد.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که روسها از دو قرن قبل ، سابقه بسیار بدی در ذهنیت مردم ایران داشته اند ؛ تلخی ترکمانچای و داغ قفقاز مسئله ای نبود که هیچگاه از ذهن و خاطره و حافظه تاریخی ایران پاک شود و لذا طرفداران روس در ایران ، هیچگاه مورد اقبال عامه قرار نمی گرفتند و همیشه نزدیکی و ارتباط با روسیه در هر شکل و قالبی ، سئوال و شماتت و ظن ملی را در پی داشته است .

منبع : مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران ( دین ، دولت ، تجدد ) ، تکوین هویت ملی نوین ایران از عصر صفویه تا دوران معاصر ، موسی نجفی ، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر ، چاپ اول ۱۳۷۸ ، ص ۲۵۲ و ۲۶۲ .

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید