تاریخ آزمایشگاه سیاست است

موسی نجفی :

تاریخ آزمایشگاه سیاست است ۰ برای بصیرت بیشتر داشتن باید “درست” تاریخ خواند به شرط آنکه “تاریخ,” درست را بخوانند

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید