شاخص ارزیابی با کدام فرهنگ سیاسی ؟ ( اسلام یا لیبرالیسم یا سوسیالیسم)

چقدر نابجا و حتی مضحک بود وقتی مارکسیست ها با زنجیره مفاهیم محدود حوزه فکری شان به نقد لیبرالیسم و جهان سرمایه داری می پرداختند !؟
🔴به همین طریق شاخصه های فرهنگ سیاسی لیبرال در نقد نظام دینی شیعه و جمهوری اسلامی تا چه اندازه غیر واقعی و سطحی می تواند باشد ۰
🔵این مسئله از زاویه اساسی تری هم قابل بررسی است و آن هم این نکته است که کلیات و اصول اندیشه سیاسی اسلامی با اندیشه سیاسی غرب محورها و مبانی مستقل و ارزشهای متفاوت و خاص خودشان را در زنجیره ای از مفاهیم دارند ؛ به عنوان مثال محوریت و مرکز در اسلام حول مفهوم عدالت و در غرب پیرامون آزادی در نوسان و تغییر است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید