عدم موفقیت‌ها و ناکامی‌ها

موسی نجفی:

برخی عدم موفقیت ها و ناکامی ها ربط مستقیمی به سوء مدیریت و یا قصور مسئولین ندارد، بلکه علت حل نشدن سریع ماجرا ، عظمت مشکل و بزرگی آن است ؛ مثل شکست شاه اسماعیل اول بنیانگذار صفویان در جنگ چالدران که به علت قدرت و تعداد زیادتر سپاه ینی چری عثمانی رخ داد۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید